تأثیر فرهنگ قوم لر بر معماری (با نگاهی بر نمادها و نشانه‌های هویت قومی)

تأثیر فرهنگ قوم لر بر معماری (با نگاهی بر نمادها و نشانه‌های هویت قومی)