پیش‌بینی صمیمیت زوجین از طریق الگوهای تربیتی خانواده (با استفاده از نرم‌افزار spss و Smart pls)

پیش‌بینی صمیمیت زوجین از طریق الگوهای تربیتی خانواده (با استفاده از نرم‌افزار spss و Smart pls)