طراحی کنترل‌کننده بهینه خطی برای سیستم یکپارچه بویلر- توربین

طراحی کنترل‌کننده بهینه خطی برای سیستم یکپارچه بویلر- توربین