مجموعه جامع حسابرسی (با تأکید بر آزمون جامعه حسابداران رسمی و رویکرد آموزشی استانداردهای حسابرسی ایران)

مجموعه جامع حسابرسی (با تأکید بر آزمون جامعه حسابداران رسمی و رویکرد آموزشی استانداردهای حسابرسی ایران)