خلاقیت + نوآوری = کارآفرینی (به زبان ساده، کوتاه و کاربردی)

خلاقیت + نوآوری = کارآفرینی (به زبان ساده، کوتاه و کاربردی)