شناختی بر باکتری‌های متانوتروف و جایگاه آن‌ها در بیوتکنولوژی و محیط زیست

شناختی بر باکتری‌های متانوتروف و جایگاه آن‌ها در بیوتکنولوژی و محیط زیست