مترسک ترسیده به دستان روزگار

مترسک ترسیده به دستان روزگار