کاتالیست‌های تبدیل برش بوتان به آروماتیک در رآکتورهای بستر ثابت

کاتالیست‌های تبدیل برش بوتان به آروماتیک در رآکتورهای بستر ثابت