قرار تعویق صدور حکم با نگاهی به حقوق فرانسه

قرار تعویق صدور حکم با نگاهی به حقوق فرانسه