روش‌های آماری برای علوم و مهندسی صنایع غذایی (روش‌های مقدماتی برای متخصص مواد غذایی)

روش‌های آماری برای علوم و مهندسی صنایع غذایی (روش‌های مقدماتی برای متخصص مواد غذایی)