فرآیند FSW در آلیاژهای آلومینیوم (۵۰۸۳ و ۷۰۷۵) با افزودن نانو ذرات Tio2

فرآیند FSW در آلیاژهای آلومینیوم (۵۰۸۳ و ۷۰۷۵) با افزودن نانو ذرات Tio2