استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری (با تأکید بر موفقیت فروش و بازاریابی در سازمان‌ها)

استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری (با تأکید بر موفقیت فروش و بازاریابی در سازمان‌ها)