استعارۀ شناختی و روایت‌های استعاری (با تاکید بر نمایش‌نامه‌های بهرام بیضایی)

استعارۀ شناختی و روایت‌های استعاری (با تاکید بر نمایش‌نامه‌های بهرام بیضایی)