کیفیت افشای اطلاعات حسابداری (با تأکید بر ویژگی‌ شرکت‌های بورسی)

کیفیت افشای اطلاعات حسابداری (با تأکید بر ویژگی‌ شرکت‌های بورسی)