متلب و داده‌های آماری (با گرایش داده‌های هواشناسی و مثال‌های کاربردی)

متلب و داده‌های آماری (با گرایش داده‌های هواشناسی و مثال‌های کاربردی)