قضا و قدر، جبر و اختیار و تقدیر و سرنوشت، با نگرش ریاضیات

قضا و قدر، جبر و اختیار و تقدیر و سرنوشت، با نگرش ریاضیات