ابزارمندی و ساخت‌مداری نقاشی ایرانی در نیمه دوّم دوره قاجار

ابزارمندی و ساخت‌مداری نقاشی ایرانی در نیمه دوّم دوره قاجار