شناختی بر هنرسازه‌های دیوان خاقانی و منظومه‌های نظامی از دیدگاه فرمالیستی

شناختی بر هنرسازه‌های دیوان خاقانی و منظومه‌های نظامی از دیدگاه فرمالیستی