مدل پذیرش بدرفتاری توسط مشتریان در صنعت طلا و جواهرات ایران

مدل پذیرش بدرفتاری توسط مشتریان در صنعت طلا و جواهرات ایران