تأثیر بیکربنات آب آبیاری بر کارایی جذب آهن و تغذیه معدنی گیاه

تأثیر بیکربنات آب آبیاری بر کارایی جذب آهن و تغذیه معدنی گیاه