برهم کنش مطالعات برخاستگاه، محیط رسوبی و طبقه‌بندی مارن‌ها به‌ روش نوین در ارتباط با ساخت انواع آجرهای مارنی و رسی

برهم کنش مطالعات برخاستگاه، محیط رسوبی و طبقه‌بندی مارن‌ها به‌ روش نوین در ارتباط با ساخت انواع آجرهای مارنی و رسی